Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

tel./ fax +48 46 857 44 27
e-mail: splutkowka@mszczonow.pl

adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP: /SPLutkowka/SkrytkaESP

   

 

Komunikaty

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DYŻURÓW WAKACYJNYCH W PRZEDSZKOLU, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH I PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MSZCZONÓW

Informujemy, że w okresie wakacji prowadzone przez Gminę Mszczonów przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych, pracują wg załączonego poniżej harmonogramu.

Rodzice, którzy muszą skorzystać z opieki przedszkolnej w okresie wakacji, mogą zapisywać dziecko do dowolnej pełniącej dyżur placówki przedszkolnej w gminie, która dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na czas dyżuru wakacyjnego. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy dyżurujących placówek.

PRZYJMOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY DO SZKÓŁ W POLSCE

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowane do publicznych szkół  na warunkach dotyczących obywateli polskich. W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje je z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe - w miarę posiadania wolnych miejsc. Szkoły udzielać będą także niezbędnego wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Dane kontaktowe do szkół 

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie, adres: Mszczonów, ul. Warszawska 27,  tel.: 46 857 22 10,
  e-mail: 
  sp@mszczonow.pl
 • Szkoła Podstawowa w Piekarach, adres: Piekary ul. Piekarska 47, tel.: 46 857 49 27, e-mail: sppiekary@wp.pl
 • Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce, adres: Lutkówka ul. Szkolna 1, tel.: 46 857 44 27, e-mail: psp_lutkowka@poczta.onet.pl
 • Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie, adres:Osuchów ul. Szkolna 1, tel.: 46 857 44 71,          e-mail: zsposuchow@mszczonow.pl
 • Szkoła Podstawowa w Bobrowcach, adres: Bobrowce ul.  Mszczonowska 5, tel.: 46 857 44 91, e-mail: pspbobrowce@poczta.onet.pl 
 • Szkoła Podstawowa we Wręczy, adres:Wręcza ul. Szkolna 50, tel.: 46 857 53 50, e-mail: spwrecza@wp.pl

Rodzice dziecka z zagranicy, mogą zwrócić się bezpośrednio do organu prowadzącego z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca. W takiej sytuacji proszę kontaktować się z Centrum Usług Wspólnych - tel. stacjonarny: 46 857 13 22 lub komórkowy: 798 674 555.

ПРИЙОМ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З УКРАЇНИ ДО ШКОЛИ ПОЛЬЩІ

Діти та підлітки з України обов’язкового шкільного віку та обов’язкової освіти (7-18 років) приймаються до державних шкіл на умовах, що застосовуються для громадян Польщі. Для зарахування дитини до школи необхідно подати заяву до директора школи. Державна початкова школа, в якій проживає дитина з-за кордону, приймає їх за посадою, інші державні початкові та середні школи - за умови наявності вільних місць. Школи також нададуть необхідну підтримку в рамках психолого-педагогічної допомоги.

 • Початкова школа Ян Адам Маклакевич у Мщонові Мщонув вул. Warszawska 27 Тел.: 46 857 22 10 електронна пошта: sp@mszczonow.pl
 • Початкова школа в Пекарах Пекарах вул. Пекарська 47 Тел.: 46 857 49 27 електронна пошта: sppiekary@wp.pl
 • Початкова школа Майор Юзеф Вишневський у Лутковіці Лутківці вул. Школьна 1 Тел.: 46 857 44 27 електронна пошта: psp_lutkowka@poczta.onet.pl
 • Початкова школа Отець-канонік Мар'ян Ліпський в Осухові Осухів вул. Школьна 1 Тел.: 46 857 44 71 електронна пошта: zsposuchow@mszczonow.pl
 • Початкова школа в Бобровцях Бобрівка вул. Mszczonowska 5 Тел.: 46 857 44 91 електронна пошта: pspbobrowce@poczta.onet.pl
 • Початкова школа в Wręcza Wręcza вул. Школьна 50 Тел.: 46 857 53 50 електронна пошта: spwrecza@wp.pl

можуть звернутися безпосередньо до керівного органу з проханням вказати школу з вільними місцями. У такій ситуації, будь ласка, зв’яжіться з Центр спільних послуг- стаціонарний телефон: 46 857 13 22 або мобільний: 798 674 555.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informuję o zasadach rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, które wynikają z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w szkołach od dnia 01 września 2021 r.

I. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

8:00  –  Msza Św. w kościele parafialnym.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w klasach z wychowawcami.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informuję o zasadach rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, które wynikają z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w szkołach od dnia 01 września 2021 r.

I. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

8:00 – Msza Św. w kościele parafialnym.

9:00 - klasy PP, 0 i I - ewentualnie wraz z rodzicami (1 rodzic /opiekun w maseczce) oraz klasy II – III (bez obecności rodziców) uroczystość na sali, a następnie spotkanie z wychowawcami w klasach. Rodzice oczekują na zewnątrz budynku.

9:00 - klasy IV - VIII - spotkanie z wychowawcami w klasach bez obecności rodziców. Rodzice oczekują na zewnątrz budynku. 9:30 - uroczystość na sali

10:00 – Zakończenie

Rozkład jazdy zgodnie z ubiegłorocznym harmonogramem dostępnym na stronie internetowej szkoły.

 

………………………………………………………………………………

II. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE  OD DNIA 01.09.2021 r. DO ODWOŁANIA

1. Organizacja wejść

A. WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY I SZATNIA PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM  ZOSTAJE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE  DLA UCZNIÓW klas III, IV, VI i VII.

B. WEJŚCIE BOCZNE – ŁĄCZNIK PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ - WYŁĄCZNIE  DLA UCZNIÓW klas I, II, V i VIII.

 • Uczniowie przebierają się na ławeczkach w przejściu lub w szatni;
 • Uczniowie korzystający z wejścia bocznego będą przebierać się w łączniku, a ubrania i worki z butami odnoszą do swoich szafek umieszczonych na korytarzach dolnych;
 • Rodzic (z wyjątkiem PP, kl. 0 i kl. I)  pozostaje na zewnątrz;
 • proszę o przybywanie do szkoły z zachowaniem rezerwy czasowej;
 • pracownik szkoły będzie kontrolował liczbę obecnych w szatni oraz temperaturę dziecka (jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły/placówki), przypomnieć o obowiązku skorzystania z porady medycznej i powiadomieniu szkoły o jej wynikach,
 • Dzieci z PP i klasy 0 korzystają z dotychczasowego wejścia.

2. W czasie zajęć i przerw ograniczamy przemieszczanie się uczniów po szkole i kontakty z innymi do niezbędnego minimum.

3. Do szkoły może przychodzić tylko:

 • uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
 • uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
 • uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

4. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

5. Przez objawy o których mowa w pkt. 2a) i pkt. 3) rozumie się:

 • podwyższoną temperaturę ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu.

6. Należy ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

7. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.

8. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 4).

9. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci klas PP, 0 i I lub innych, mniej samodzielnych z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min, 1,5 m. Rodzice/opiekunowie uczniów pozostałych klas będą oczekiwać na dzieci przed szkołą.

10. Wychowawcy klasy/grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.

11. Wszelkie sprawy załatwiane w sekretariacie proszę zgłaszać telefonicznie (46 857 44 27), bądź drogą elektroniczną (psp_lutkowka@poczta.onet.pl), z wychowawcami i nauczycielami należy kontaktować się poprzez moduł WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym Librus.

Przestrzeganie tych zasad umożliwi uniknięcia zakażeń na terenie szkoły i sytuacji trudnych wymagających zasięgania opinii Powiatowego Inspektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w tym zamknięcia szkoły lub jej części.

Rozkład jazdy autobusów nie ulega zmianie.
Uwaga: Przed wejściem do autobus uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej będą odsyłani do domu.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce

Grzegorz Olczak

...................................................................................................................................................................................

Informacja z UM Mszczonów o spisie rolnym

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

 

 

..................................................................................................................................................................................................................

 

Zakończenie roku szkolnego

Szanowni Państwo,

zbliża się zakończenie roku szkolnego 2019/20. Odbędzie się ono w piątek 26.06.2020 i będzie odbiegało od dotychczasowych pożegnań z uczniami.

Analizuję wypowiedzi epidemiologów, wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Nadal obowiązują zasady znacznie zmniejszonych grup w salach oraz rygor sanitarny. W związku z tym informuję, że zapraszamy uczniów zgodnie z następującym planem:

Msza św. - 8:00

kl.I   -   9:00 - Wejście główne
kl.II  -   9:30 - Wejście główne
kl.III - 10:00 - Wejście główne
kl.IV - 10:30 - Wejście główne
kl.V  - 11:00 - Wejście główne
kl.VI - 11:30 - Wejście główne
kl.VII- 12:00 - Wejście główne
kl.VIII-12:30 -Wejście główne

Odbiór świadectw odbędzie przed szkołą lub w przypadku złej pogody na świetlicy szkolnej. Uczniowie czekają przed szkołą, zachowują bezpieczną odległość - 2 m, zaopatrzeni są w rękawiczki, maseczki lub przyłbice. Uczniowie podchodzą pojedynczo po odbiór świadectwa.
Prosimy o przestrzeganie godzin wydawania świadectw. W tym dniu nie jest planowany dowóz szkolny. W przypadku braku możliwości odbioru świadectw zgodnie z ustalonym harmonogramem, prosimy o kontakt z wychowawcą lub sekretariatem szkoły w celu indywidualnego uzgodnienia terminu.
Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw we wskazanych terminach otrzymają je we wrześniu, a jeśli będą one potrzebne, np. w związku ze zmianą szkoły, będą mogli odebrać w sekretariacie szkoły po wcześniejszym umówieniu się z sekretarzem szkoły.
Dziękuję Państwu za pomoc i wsparcie w tym trudnym dla wszystkich czasie. Mam nieustającą nadzieję, że 1 września wrócimy do pracy w salach lekcyjnych.

Pozdrawiam

Grzegorz Olczak

Lista osób przyjętych do Punktu Przedszkolnego MUMINKOWO Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce w roku szkolnym 2020/2021

 

 1. Agata Sadkowska
 2. Oliwia Osińska
 3. Patrycja Krześniak
 4. Zofia Sadowska
 5. Szymon Syndybał
 6.  Milena Słojewska
 7.  Aleksander Lenartowicz
 8.  Oliwier Trojanowski
 9. Rafał Boczkowski
 10.  Hanna Penczonek
 11.  Krystian Łuszczyk
 12. Ksawery Podolski
 13. Jakub Iwański
 14.  Szymon Pawlak
 15. Iga Ernest
 16. Aleksander Pawlak
 17. Oliwier Borowski
 18. Dawid Krajewski
 19. Filip Kadzioła
 20. Tymon Kądzioła
 21. Nikola Osińska
 22. Marcel Bąkiewicz
 23. Jan Ostrowski
 24. Paweł Korbiń
 25. Maksymilian Tadzik

..................................................................................................................

Lista osób przyjętych do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce w roku szkolnym 2020/2021

 1. Stanislaw Borowski
 2. Jan Kowalczyk
 3. Kacper Giers
 4. Gabriela Giers
 5. Fabian Ciślak
 6. Oliwia Salikowska
 7. Iga Anna Czarnecka
 8. Oliwia Wald
 9. Karina Borowska

....................................................................................................................................................................................

Lista osób przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce w roku szkolnym 2020/2021

 1. Judyta Krześniak
 2. Patrycja Boczkowska
 3. Alicja Konarska
 4. Franciszek Centkowski
 5. Łukasz Pawlak
 6. Kuba Ossoliński
 7. Cezary Kosowski
 8. Nikodem Arak
 9. Kacper Bucior
 10. Nikodem Janowski
 11. Ignacy Penczonek
 12. Kacper Syndybał

.............................................................................................................................................................................

Rekrutacja - składanie dokumentów

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH

Szanowni Państwo,

Decyzją  Ministra Edukacji Narodowej  podjętą na podstawie tzw. specustawy - Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie szkół i przedszkoli  zostaje czasowo ograniczone.

Dla naszej szkoły oznacza to zmiany organizacyjne:

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego "Muminkowo", Oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych trwa do 27 marca 2020 r.,  z tym, że prosimy :

 1. przesyłać dokumenty skanem na  adres e-mail psp_lutkowka@poczta.onet.pl  lub
 2. listem na adres Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce, ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

STULECIE SZKOŁY

Szanowni Państwo,

W imieniu własnym, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i całej społeczności szkolnej pragnę wyrazić serdeczne podziękowania za udział w uroczystości jubileuszu 100-lecia naszej szkoły.

24 listopada 2019  był dla nas wyjątkową okazją do wspomnień, podsumowania minionego czasu, osiągnięć, sukcesów oraz do miłych spotkań, podziękowań za zaangażowanie, wytrwałość i pracę włożoną w rozwój naszej szkoły.

Dziękujemy za życzenia, prezenty i gratulacje.

Żywię nadzieję, iż atmosfera tego spotkania przetrwa w miłych wspomnieniach.

Grzegorz Olczak

STULECIE SZKOŁY

MAMY ZASZCZYT ZAPROSIĆ ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ NASZEJ SZKOŁY NA UROSZYSTOŚĆ STULECIA SZKOŁY.  

UROCZTSTOŚĆ ZAPLANOWANA JEST NA 24 LISTOPADA 2019R. POCZĄTEK GODZ. 12:00.

PROSIMY O POTWIERDZENIE UDZIAŁU NA ADRES: stulecieszkolylutkowka@wp.pl lub w sekretariacie szkoły (tel. 46 857 44 27).

GORĄCO ZAPRASZAMY

 


 

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego

8.00 - Msza św.,

9.00 - Uroczystość na sali gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych,

10.30 - Zakończenie i odjazd.


 

Rozkład jazdy autobusu i busów

I. AUTOBUS PKS – opiekun Pani Melon

RANO

 1. 6.50 Mszczonów rynek, 7.00  - Badowo Mściska Pekabex (L-2), 7.02 - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 14 (L-12), 7.04   - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 40(L-1), 7.06   - Marianka ul. Lipowa/Graniczna (L-10), 7.08  - Marianka ul. Lipowa 11 (L-3), 7.09  - Zbiroża (L-0),  7.10 - Lutkówka szkoła, Chudolipie,  7.20 - Petrykozy (L-20), Lasek (L-0), 7.30 - Lutkówka szkoła,  7.35 - Osuchów straż  (O- 9, B-3),  7.40 - Osuchów szkoła (B-3),  7.42 - Osuchów II (B- 0), 7.43 - Suszeniec (B- 0), 7.44 - Bobrowce ul. Mszczonowska/Wiśniowa (B- 4), 7.45 - Bobrowce szkoła, 7.46 - Bobrowce II (O- ,B-  ),  7.50 - Małachowszczyzna ul. Mszczonowska/Wiśniowa (B-6 , O-11),  7.55    - Małachowszczyzna ul. Strażacka (O-  , B-   ), 8.00 – Bobrowce OSP (O- 4 , B- ),  8.01 - Bobrowce szkoła (O-1),

 

ODWOZY

poniedziałek, wtorek, piątek

 1. 12.45 Lutkówka szkoła  - Nosy Poniatki ul. Główna 20 - Nosy Poniatki ul. Główna 51 - Bronisławka - Lutkówka ul. Długa/Piaskowa - Petrykozy  - Lasek Lutkówka szkoła - Chudolipie  - Zimna Woda - Zbiroża - Marianka ul. Lipowa 11 - Marianka ul. Lipowa/Graniczna - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 40 - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 14 - Badowo Mściska Pekabex  - Badowo Dańki  - Osuchów.

 

 1. 14.30 Lutkówka szkoła  -  Nosy Poniatki ul. Główna 20 - Nosy Poniatki ul. Główna 51 - Bronisławka - Lutkówka ul. Długa/Piaskowa - Petrykozy  - Lasek Lutkówka szkoła - Chudolipie  - Zimna Woda - Zbiroża - Marianka ul. Lipowa 11 - Marianka ul. Lipowa/Graniczna - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 40 - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 14 - Badowo Mściska Pekabex –  Osuchów.

 

środa, czwartek

 1. 13.40 Lutkówka szkoła  - Nosy Poniatki ul. Główna 20 - Nosy Poniatki ul. Główna 51 - Bronisławka - Lutkówka ul. Długa/Piaskowa - Petrykozy  - Lasek Lutkówka szkoła - Chudolipie  - Zimna Woda - Zbiroża - Marianka ul. Lipowa 11 - Marianka ul. Lipowa/Graniczna - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 40 - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 14 - Badowo Mściska Pekabex  - Badowo Dańki  - Osuchów.

 

 1. 14.30 Lutkówka szkoła  -  Nosy Poniatki ul. Główna 20 - Nosy Poniatki ul. Główna 51 - Bronisławka - Lutkówka ul. Długa/Piaskowa - Petrykozy  - Lasek Lutkówka szkoła - Chudolipie  - Zimna Woda - Zbiroża - Marianka ul. Lipowa 11 - Marianka ul. Lipowa/Graniczna - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 40 - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 14 - Badowo Mściska Pekabex - Osuchów.

II. BUS Pan Nowak  – opiekun Pani Janczewska

RANO

 1. 7. 00 – Dwórzno (L-6),   7.06 – Lutkówka szkoła, 7.10  -  Lutkówka ul. Długa 15 (L-2),   7. 12- Bronisławka I  ul. Główna/Leśna  ( L - 1),   7. 14 -Bronisławka II  ul. Leśna  10 ( L - 4),  7. 16 – Nosy Poniatki I ul. Główna 51  ( L- 2), 7.  18 – Nosy Poniatki II ul. Główna 15 (L - 6), 7. 22 - Lutkówka szkoła.  

ODWOZY

 1. 14.30  - Lutkówka szkoła, 14.36 – Dwórzno (L-6), 14.42  - Lutkówka szkoła, 14.44 - Lutkówka Kolonia ul. Główna/Krótka,  15.00 - Osuchów szkoła.

III. BUS Pan Piętka – opiekun Pani Łuczak

RANO

 1. 7.00 - Lutkówka Kolonia ul. Główna/Krótka (L -11), 7.05 – Lutkówka szkoła.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego - 4 września 2023

  Harmonogram:
8:00 - Msza Św w kościele parafialnym,
9:00 - Uroczystość główna na sali gimnastycznej,
10:00 - Spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych,

Dowóz - Zgodne z zeszłorocznym rozkładem,
Odwóz - 10:30.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

tel./ fax +48 46 857 44 27
e-mail: splutkowka@mszczonow.pl

adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP: /SPLutkowka/SkrytkaESP

   

 

[obiekt mapy] Lutkówka