Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

tel./ fax +48 46 857 44 27
e-mail: splutkowka@mszczonow.pl

adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP: /SPLutkowka/SkrytkaESP

   

 

REKRUTACJA 2022/2023

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej.

Rekrutacja 2022/2023

Dyrektor Szkoły ogłasza rekrutację do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2022/2023

A. Rekrutacja do punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego

Do Punktu Przedszkolnego "Muminkowo" oraz oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej im. mjr. J.Wiśniewskiego przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci kontynuujące edukację w naszej placówce. Deklaracja o kontynuowaniu - załącznik1.

Jeżeli szkoła po zebraniu deklaracji, nadal dysponuje wolnymi miejscami dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do punktu przedzskolnego lub odziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Wzór WNIOSKU -załącznik2.

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej szkoły podstawowej brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w UCHWALE NR XXXV/254/17 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów

B. Rekrutacja do klasy I

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. mjr. J.Wiśniewskiego przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie złożonego druku zgłoszenia (załącznik3).

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, jeżeli szkoła po zebraniu zgłoszeń, nadal dysponuje wolnymi miejscami kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Wzór WNIOSKU wraz z wzorami oświadczeń -załącznik4.

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej szkoły podstawowej brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w UCHWALE NR XXXV/253/17 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 22 lutego 2017 r.w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Mszczonów.


Terminy rekrutacji:

Terminy rekrutacji do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określa ZARZĄDZENIE NR 6/22 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych

  • 01 marca 2022r. - 22 marca 2022r. godz. 15.00 – Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • do 29 marca 2022 r.  – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 31 marca 2022 r. do godz. 13.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • Od 31 marca 2022 r. (od godz 13) do 8 kwietnia 2022 r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia
  • 11 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00  – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

Postępowanie uzupełniające - od 01 czerwca 2022 do 20 czerwca 2022r r. do godz. 15:00

 

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu i złożyć w sekretariacie szkoły, w dni pracy szkoły, w godzinach 7:00 – 15:00.

Serdecznie zapraszamy 

Dyrektor Szkoły - Grzegorz Olczak

Odnośniki

Kontakt

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

tel./ fax +48 46 857 44 27
e-mail: splutkowka@mszczonow.pl

adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP: /SPLutkowka/SkrytkaESP

   

 

[obiekt mapy] Lutkówka